Top
 • การเปลี่ยน / คืนสินค้า • ในกรณีสินค้ามีความชำรุดบกพร่องในส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ของตัวเครื่อง
  เฉพาะที่เกี่ยวกับฟังก์ชั่นการใช้งาน โดยจะเป็นปัญหาที่ได้ระบุไว้ในกรณีดังต่อไปนี้..เท่านั้น
   

  • ฟังก์ชั่นการใช้งานการสั่น ไม่ทำงาน ไม่สั่น
  • เส้นจอขาดเป็นเส้น หรือหน้าจอไม่แสดงผล
  • ตัวเครื่องไม่สามารถใช้งานการชาร์จไฟเพื่อประจุแบตเตอรี่ได้
  • ลำโพงแตก ไม่มีเสียง หรือพูดไปแล้วไม่ได้ยินเสียง
  • ฟังก์ชั่นการใช้งานการถ่ายภาพไม่ทำงาน กล้องเสีย
  • ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ขึ้นเป็น No-wifi
  ดำเนินการแก้ไขด้วยซอฟแวร์แล้วไม่หาย
  “ เ ป ลี่ ย น เ ค รื่ อ ง ใ ห ม่ ไ ม่ ซ่ อ ม ! ”
  • ตัวเครื่องมีรอยขีดข่วน มีตำหนิ ตกหล่น กระแทก
  • มีการดัดแปลงแก้ไขซอฟแวร์เครื่อง JailBreak, Root, iMEi หลุด
  • ตัวเครื่องเปิดไม่ติด ไม่สามารถตรวจเช็คหมายเลขเครื่องได้
  • ตัวเครื่องมีความชื้น ตกน้ำ หรือเกิดความร้อนจากการชาร์จด้วยอุปกรณ์เทียม
  • ตัวกล่องฉีกขาด มีรอยปากกา คราบน้ำ
  • การเปรียบเทียบหน้าจอมีความสว่างไม่เท่ากัน ลำโพงดังไม่เท่ากัน หรืองานที่ เกี่ยวกับการประกอบถือว่าลักษณะดังกล่าวต่างกันจากรอบของการผลิตจากโรงงาน ไม่ได้ถือเป็นความผิดปกติของตัวเครื่องแต่อย่างใด
  “ ไม่สามารถแจ้งขอเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ค่ะ ”

  ***หมายเหตุ การนับระยะเวลา 7 วันในการเปลี่ยนสินค้า กรณีที่ลูกค้ามาซื้อสินค้าที่หน้าร้านด้วยตัวเอง จะเริ่มนับวันที่ระบุในใบเสร็จเป็นวันแรก
  กรณีที่ลูกค้าต่างจังหวัดสั่งซื้อโดยการจัดส่งไปรษณีย์ เริ่มนับวันที่ได้รับพัสดุเป็นวันแรก

  กรณีที่ลูกค้าพบอาการดังกล่าวข้างต้น โ ท ร . แจ้ง
  0 8 1 - 9 0 9 8 4 3 2, 0 2 -6 1 1 4 5 9 3  HAPPY PHONE MBK

  มาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น4 โซนกลาง
  ห้องเลขที่ B-074000 (ซอยตรงข้ามศูนย์TG FONE)
  เปิดบริการทุกวัน 12:00-21:00น.
  โทร. 02-0484593, 081-9098432
  ติดตามข่าวสาร
  Facebook
  Instagram

  Line
  ติดตามเรา  Facebook